Letter to the Editor


Was ulcerative colitis one of the risk factors of colorectal cancer?

Qiaoqiao Guo, Qiaoyang Xu, Xiangjin Zhu, Yinghong Guo, Jiangfeng Wu

Download Citation