Original Article


Postoperative superior anastomotic leakage classification and treatment strategy for postoperative esophagogastric junction cancer

Junli Zhang, Changzheng Li, Pengfei Ma, Yanghui Cao, Janusz Włodarczyk, Mohsen Ibrahim, Chenyu Liu, Sen Li, Xijie Zhang, Guangsen Han, Yuzhou Zhao

Download Citation