Original Article


Neoadjuvant versus adjuvant imatinib in primary localized gastrointestinal stromal tumor

Jiayu Ling, Lishuo Shi, Xingyu Cheng, Yang Fu, Ziqin Lin, Yandong Zhao, Zheqing Li, Jianwei Zhang, Huabin Hu, Yue Cai, Yanhong Deng

Download Citation