Vol 11, No 6 (December 30, 2020): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

Genomic characteristics in neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma
Wenwu He, Xuefeng Leng, Kangning Wang, Tiaoqin Mao, Lin Peng, Qiang Fang, Wenguang Xiao, Yongtao Han
miR-125b prevent the progression of esophageal squamous cell carcinoma through the p38-MAPK signaling pathway
Chun Cheng, Qinghua Mao, Minxin Shi, Haimin Lu, Biao Shen, Ting Xiao, Aimin Yang, Yupeng Liu
Qingjie Fuzheng Granules regulates cancer cell proliferation, apoptosis and tumor angiogenesis in colorectal cancer xenograft mice via Sonic Hedgehog pathway
Xiao-Qin Zhu, Hong Yang, Ming-He Lin, Hai-Xia Shang, Jun Peng, Wu-Jin Chen, Xu-Zheng Chen, Jiu-Mao Lin
Depletion of insulin-like growth factor 1 receptor increases radiosensitivity in colorectal cancer
Yi Li, Kui Lu, Ben Zhao, Xiaokui Zeng, Shan Xu, Xin Ma, Yunqing Zhi
Deaths of colon neuroendocrine tumors are associated with increasing metastatic lymph nodes and lymph node ratio
Changchun Xiao, Baorong Song, Peipei Yi, Yangyang Xie, Biqing Li, Peng Lian, Shaoqing Ding, Yuanming Lu
Incidence and detection of high microsatellite instability in colorectal cancer in a Chinese population: a meta-analysis
Congjun Zhang, Hongguang Ding, Shijun Sun, Zhonghua Luan, Guoyan Liu, Zhi Li
Colon cancer-associated transcript-1 enhances glucose metabolism and colon cancer cell activity in a high-glucose environment in vitro and in vivo
Ge Cui, Yuxuan Huang, Wenming Feng, Yunliang Yao, Hongchang Zhou, Xining Li, Hui Gong, Jun Liu, Yifan Luo, Yandi Sun, Mengya Zhang, Yan Luo, Ting Zhang
CircBACH1/let-7a-5p axis enhances the proliferation and metastasis of colorectal cancer by upregulating CREB5 expression
Jutang Li, Qian Tang, Wei Dong, Yizhou Wang
N-myc downstream-regulated gene 2 promotes the protein stability of estrogen receptor beta via inhibition of ubiquitin-protein ligase E3A to suppress colorectal cancer
Jun Zhu, Yongzhi Lv, Jun Hao, Tingyu Shi, Shuai Wang, Ke Wang, Xiaoyan Fan, Yuan Guo, Jian Zhang, Jipeng Li
Nomogram model characterized by mutant genes and clinical indexes to identify high-risk patients with stage III/IV colorectal cancer
Kai Liu, Cui Wang, Jiefu Wang, Yang Zhan, Xin Yue, Dalu Kong
The inhibitory effects of probiotics on colon cancer cells: in vitro and in vivo studies
Fangjian Shang, Xia Jiang, Haobo Wang, Shihao Chen, Xin Wang, Ying Liu, Shang Guo, Dongyun Li, Weifang Yu, Zengren Zhao, Guiqi Wang
The impact of age on prognosis in patients with gastric cancer: experience in a tertiary care centre
Maan El Halabi, Renee Horanieh, Hani Tamim, Deborah Mukherji, Sara Jdiaa, Sally Temraz, Ali Shamseddine, Kassem Barada
Crocin reverses 1-methyl-3-nitroso-1-nitroguanidine (MNNG)-induced malignant transformation in GES-1 cells through the Nrf2/Hippo signaling pathway
Zhide Wu, Jianping Hui
Correlation between Claudin-18 expression and clinicopathological features and prognosis in patients with gastric cancer
Yufeng Lu, Tielong Wu, Yingyue Sheng, Yuanyuan Dai, Beilei Xia, Yuzheng Xue
Short and long-term outcomes after proximal gastrectomy with double tract reconstruction for Siewert type III adenocarcinoma of the esophagogastric junction: a propensity score matching study from a 10-year experience in a high-volume hospital
Fei Ma, Dandan Guo, Bin Zhang, Yonglei Zhang, Liangqun Peng, Qi Ma, Sheqing Ji, Junhui Chai, Yawei Hua, Xiaobing Chen, Hui Wang, Shuning Xu, Suxia Luo
Impact of perioperative intravenous lidocaine infusion on postoperative pain and rapid recovery of patients undergoing gastrointestinal tumor surgery: a randomized, double-blind trial
Yue’e Dai, Rong Jiang, Wenjie Su, Man Wang, Yue Liu, Yunxia Zuo
A model for predicting post-liver transplantation recurrence in intrahepatic cholangiocarcinoma recipients
Ao Ren, Zhongqiu Li, Xuzhi Zhang, Ronghai Deng, Yi Ma
High expression of the TEFM gene predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma
Zai-Yi Fei, Wei-Si Wang, Su-Fen Li, Jia-Ji Zi, Li Yang, Ting Liu, Song Ao, Qian-Qian Liu, Qing-Hua Cui, Min Yu, Wei Xiong
The expression and prognostic value of GLYATL1 and its potential role in hepatocellular carcinoma
Renguo Guan, Weifeng Hong, Jianfeng Huang, Tianyi Peng, Zhen Zhao, Ye Lin, Min Yu, Zhixiang Jian
Propofol activates AMPK to inhibit the growth of HepG2 cells in vitro and hepatocarcinogenesis in xenograft mouse tumor models by inducing autophagy
Yixiong Wang, Baozhu Xu, Jianying Zhou, Xianyan Wu
Genome-wide association study of the TP53 R249S mutation in hepatocellular carcinoma with aflatoxin B1 exposure and infection with hepatitis B virus
Chuangye Han, Tingdong Yu, Wei Qin, Xiwen Liao, Jianlu Huang, Zhengtao Liu, Long Yu, Xiaoguang Liu, Zhiwei Chen, Chengkun Yang, Xiangkun Wang, Shutian Mo, Guangzhi Zhu, Hao Su, Jiaquan Li, Xue Qin, Ying Gui, Zengnan Mo, Lequn Li, Tao Peng
Relationship between plasma cell-free DNA (cfDNA) and prognosis of TACE for primary hepatocellular carcinoma
Kun Ma, Jiayun Liu, Youjin Wang, Yubin Zhong, Zhenfeng Wu, Ruiying Fan, Shanfeng Guo
CXCL5/CXCL8 is a promising potential prognostic and tumor microenvironment-related cluster in hepatocellular carcinoma
Jun Zhu, Yifan Zhou, Liang Wang, Jun Hao, Rui Chen, Lei Liu, Jipeng Li
Comprehensive analysis of the relationship between competitive endogenous RNA (ceRNA) networks and tumor infiltrating-cells in hepatocellular carcinoma
Jun Zhu, Liang Wang, Yifan Zhou, Jun Hao, Shuai Wang, Lei Liu, Jipeng Li
A prospective trial of stereotactic body radiation therapy for unresectable pancreatic cancer testing ablative doses
Stanley L. Liauw, Lisa Ni, Tianming Wu, Fauzia Arif, Denise Cloutier, Mitchell C. Posner, Mark Kozloff, Hedy L. Kindler
Chemoradiotherapy for patients with locally advanced or unresectable extra-hepatic biliary cancer
Krishan R. Jethwa, Shilpa Sannapaneni, Trey C. Mullikin, William S. Harmsen, Molly M. Petersen, Phanindra Antharam, Brady Laughlin, Amit Mahipal, Thorvardur R. Halfdanarson, Kenneth W. Merrell, Michelle Neben-Wittich, Terence T. Sio, Michael G. Haddock, Christopher L. Hallemeier
A real-world study of the efficacy and safety of anti-programmed cell death-1 therapy combined with chemotherapy or targeted therapy in patients with advanced biliary tract cancer
Danyang Sun, Junxun Ma, Jinliang Wang, Lijie Wang, Sujie Zhang, Guangying Chen, Xiaoyan Li, Pengfei Cui, Xuan Zheng, Yi Hu
Highly expressed Claudin18.2 as a potential therapeutic target in advanced gastric signet-ring cell carcinoma (SRCC)
Bo Xu, Fangcen Liu, Qin Liu, Tao Shi, Zhongda Wang, Nandie Wu, Xinyun Xu, Lin Li, Xiangshan Fan, Lixia Yu, Baorui Liu, Jia Wei